របៀបកំណត់ការជូនដំណឹងនៅលើ iOS 16 សម្រាប់ពេលណានឹងមានភ្លៀង

Friday, October 21, 2022
របៀបកំណត់ការជូនដំណឹងនៅលើ iOS 16 សម្រាប់ពេលណានឹងមានភ្លៀង

របៀបកំណត់ការជូនដំណឹងនៅលើ iOS 16 សម្រាប់ពេលណាមានភ្លៀង

  1. បើកកម្មវីធី Weather

  2. នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោម ចុចលើ List Icon

  3. នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ ចុច ...

  4. ចុចលើ Notification

  5. បើកមុខងារ​ Next Hour Precipitation

    Add a heading (2).jpg